วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรเกษตรกรรม 30ชั่วโมง วิชาการเลี้ยงปลาในบ่อดิน วันที่ 6-21 พฤษภาคม 2562 สถานที่จัด ณ บ้านจรุกเตย หมู่ 4 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมกศน.ตำหนองฮีดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน 61 ชั่วโมง วิชาช่างเชื่อมระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมทูบีนำเบอร์วัน ตำบลหนองฮี 
วันที่ 16 ธันวาคม 2559โครงการอบรอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและภัยรูปแบบใหม่
ณห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลหนองฮี ุ6-22 ธันวาคม ๒๕๕๙กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างทาสี กศน.ตำบลหนองฮี

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560